Foreningens vedtægter

 

 

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FURSUNDEGNEN    2021
                          
§ 1.  NAVN OG HJEMSTED:
Foreningen Fursundegnen repræsenterer de fire gamle sogne Junget, Selde, Thorum, og Åsted, og har hjemsted i Skive Kommune.    
§ 2. FORMÅL:
Foreningens formål er:
-   at styrke fællesskabet blandt beboerne på Fursundegnen.
-   at fremme og fremhæve de forskellige områders specielle tilbud og muligheder.
-   at drive en fælles hjemmeside, der informerer om aktiviteter, tilbud og aktuelle tiltag på
    egnen, samt skaber et overblik over erhvervs- og foreningslivet i hele området.
-   at være ”paraply” for foreninger og initiativer og skabe netværk i området.
-   at støtte initiativer af almen, kulturel og erhvervsmæssig karakter.
-   at støtte initiativer, som gør området værd at besøge og opholde sig i for borgere, turister og gæster.
-   at være aktiv medspiller i debatten om landsbyernes fremtid, samt fremme viden mulighederne man får ved at bo udenfor større byer.
-   at opgradere forestillingerne om ”livet på landet” og dermed fremme tilflytning til landområderne.
-   at være med til at skabe netværk og samspil mellem landsbyerne og Skive by til gensidig glæde.
§3. Medlemskab:
Som medlemmer optages privatpersoner, foreninger og erhverv. Betalt kontingent er at betragte, som gyldigt medlemskab. Hvert medlemskab har en stemme på generalforsamlingen. Når et medlem er i kontingentrestance ud over regnskabsårets afslutning, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende. Desuden kan bestyrelsen ekskludere et medlem, hvis særlige forhold giver anledning dertil. Det udelukkede medlem kan klage over afgørelsen på førstkommende generalforsamling.  Intet medlem hæfter økonomisk for foreningens forpligtelser
§4. Regnskabsår:
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Driftsregnskab, samt status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorers påtegning. Revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.  

§5. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og skal varsles mindst fire uger før ved annoncering over for medlemmerne. Der indkaldes via E-mail, på hjemmesiden og sociale medier. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Kun medlemmer kan stemme. Beslutninger træffes med simpelt flertal. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Kun medlemmer kan vælges til foreningens bestyrelse.  

 

 


DAGSORDEN
A:    Valg af dirigent
B:          Valg af referent.
C:         Fremlægning og godkendelse af årsberetning.
D:         Fremlægning og godkendelse årsregnskab.
E:         Godkendelse af fremtidig indsats.
F:         Indkomne forslag.
G:         Fastsættelse af kontingent.
H:         Valg til bestyrelsen og suppleanter, 4 i lige år og 3 i ulige år- hvis muligt.
             Bestyrelsen kan supplere sig selv. Nyt medlem godkendes ved næste generalforsamling.
I:         Valg af 2 revisorer, hvoraf 1 vælges hvert år for 2 år.
J:            Evt.


 §6. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen, eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. Den skriftlige begæring skal oplyse om det emne, der skal behandles.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne som ønskes behandlet. Denne varsles på samme måde, som den ordinære generalforsamling.

§7. Bestyrelsen:
Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 til 7 personer, alle valgt af generalforsamlingen for en toårig periode. Det tilstræbes at disse repræsenterer et bredt udsnit af borgerne i området, samt geografisk spredning i området. Der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år, og 3 i ulige år. Desuden vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formand og næstformand, eller en af disse, i forening med bestyrelsens kasserer. Bestyrelsen koordinerer foreningens daglige drift og angiver retningslinjer for foreningens virke, samt er ansvarlig for foreningens økonomiske grundlag.

Stk. 3. Der vælges to revisorer for en toårig periode. En i lige år, og en i ulige. Der vælges en suppleant hvert år.

Stk. 4. Årsregnskabet skal underskrives og godkendes af hele bestyrelsen, og de to revisorer.
Det udleveres til de fremmødte på generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, og kasserer. Bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for bestyrelsen, er dette tilfældet skal vedkommende godkendes på hver generalforsamling.
    
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens møder føres referat, der samles i foreningens arkiv.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis opgave og sammensætning fastsættes af bestyrelsen.
I disse udvalg tilstræbes det at der sidder en fra bestyrelsen.

Stk. 8. Bestyrelsen påser at foreningens formål følges.
Fast del af forretningsordenen:
A:       formulere foreningens indsats i forhold til formål.
B:       hvis blot et bestyrelsesmedlem begærer skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.
C:       beslutninger træffes med simpelt flertal.
D:       bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis mangler mere end halvdelen af medlemmerne.
E:       der afholdes mindst to årlige møder.
F:       der ydes intet vederlag, ej heller kørselsrefusion.
G:       ansvar for indkaldelse til generalforsamling.
H:       godkendelse af et revideret årsregnskab og forlægge det på generalforsamlingen.
J:        kassereren oplyser om økonomi og medlemslisten som ajourføres med hensyn på kontakt.
Andre opgaver:
-          støtte arbejdsgrupper i Foreningen Fursundegnens regi.
-          skabe netværk/partnerskaber.
-          have paraplyfunktion i forhold til andre foreninger på Fursundegnen.
Foreningens hjemmeside og Facebook vedligeholdes af en person fra bestyrelsen samt en ekstern hjælper.
§8. Kapitalforhold og hæftelser:
Stk. 1. Foreningen hæfter alene med sine aktiver for de forpligtigelser, som bestyrelsen pådrager denne, mens der ikke er nogen personlig hæftelse for medlemmer af bestyrelsen eller andre.
Stk. 2. Forpligtigelser, der påtages i form af lånoptagelse, køb af fast ejendom eller større investeringer, kræver 2 underskrifter. Bestyrelsens formand er bemyndiget til at afgive den ene underskrift, mens den anden afgives i henhold til prokura fra bestyrelsen. Den daglig økonomiske drift varetages af kassereren.
Stk. 3. Revisor forsyner regnskabet med påtegning om den foretagne revision. Hvis revisionen har givet anledning til særlige bemærkninger, redegør revisor herfor i en beretning (§ 7. pkt.4)
§ 9. ØKONOMI
Indtægter bruges til vedligehold af hjemmesiden og aktiviteter. Kassereren inddrages i alle udgifter.
Et evt. overskud bruges til de under formål beskrevne anvendelsesmuligheder.
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
§10. Vedtægtsændring:
Medlemmer kan stille forslag om vedtægtsændringer ( § 5 / Dagsorden stk. F ). Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamling når mindst 2/3 dele af de afgivne stemmer er for forslaget.
§11. Opløsning:
Stk.1. Foreningens opløsning kan kun ske på en særligt indkaldt ekstraordinær
generalforsamling. Her skal 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede,
og 3/4 af disse skal stemme for.
Hvis et sådant flertal opnås på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Her kan beslutningen vedtages med ovennævnte stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen træffer beslutning om den praktiske og økonomiske afvikling af foreningen. Eventuelt overskud skal anvendes til almennyttige kulturelle aktiviteter i Fursundområdet.

Stk.2.  Bestyrelsens anbefaling, angående fordeling af midler, skal godkendes af evt. faste tilskudsgivende myndigheder.
Vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 29. august 2013
Disse er ændret på ekstraordinær generalforsamling d. 14.06.2021, og underskrevet af bestyrelsen.

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

cookie ikon

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her