Generalforsamling, årlige

        

Generalforsamling for Foreningen Fursundegnen d. 28.03.2019 kl. 19.30

 i Junget Forsamlingshus

Til stede: Ulla Simonsen, Bodil Pinholt, Margrete Møller, Jørgen Timm, Bjarne Strøm, Marinus Knudsen, Rita Pedersen , Ole Nannerup, Lisbeth Bundgaard, Gunhild Juhr referent,

Fraværende: Johan Knichrem

a)     Ole Nannerup er valgt til dirigent

b)     Gunhild Juhr er valgt til referent
 

c)     Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning:

Ulla præsenterede en omfangsrig årsberetning: med udgangspunkt i sidste års plan: 

1 – vi fortsætter og udbygger fællesarrangementer.

Alle vores vanlige arrangementer blev afholdt,. Et foredrag om sten (minde-, grav- , historiske-, ) Desuden 2 velbesøgte egnsfællesspisninger.

2 -  finde samarbejdsrelationer til VI KAN. Vi KAN bruger FFs CVR og bank konto med eget nummer. FF sidder med ved bordet og kan bl.a. supplere med viden udefra og netværk.

Deltog i stort borgermøde med Tyge Mortensen som motivator. Mange ideer kom frem

3 -  får info TV-skærmen op

SKOV a/a Glyngøre gav økonomisk mulighed og foreningerne og kommune skød penge i. Opsætning startede i efteråret, og US og Karin Knudsen er administratorer,. Bjarne Strøm og Marinus Knudsen er med i gruppen til at finde annoncører. VI skal have 5.400 kr om året til serverudgift.

Foreningerne får mulighed for selv at lægge arrangementer ind på den halve tavle. Den anden halvdel bruges til annoncører, og specielle opslag (egnsfoto, vigtige beskeder), og flere ideer kommer nok til.

4. – forsætter med at udbygge netværk

Landsbygr 6 afholdt et stort borgermøde med politiske og adm personer fra kommunen

FF deltog i en landdistriktkonference i foråret. Her blev bl.a. præsenteret en økonomisk model til huskøb. Senere en anden konference hvor der blev inviteret til konf om andelsøkonomi i landsbyer.

Gunhild har skabt forbindelse til Hjerk og Folkeuniversitet, der ligeledes arbejder med landdistrikt problemer.  
 

5 -  arbejde på foreningsproblematikken

Manglende medlemmer og dermed fornyelse af bestyrelsesmedlemmer. Et tids-

fænomen, der ikke bliver mindre på landsplan. Selv DGI klager nu.  Der skal altså

en anden organisationsform til og det er ikke os, der kreerer den.                                                                                                                          Et andet problem, der dukkede op for foreningerne blev Person-DataBeskyttelsesloven.  Ulla har læst og læst mange, retningslinier på det grundlag har FF taget en beslutning. Opskriften kan udleveres til andre.

Diskussion af ”foreningsproblematikken”: få deltagere/medlemmer i alt for mange små foreninger på vores egn. Alle burde samles under FF-paraplyen og der udveksle arrangementer og erfaringer. Vanskeligt at tage fat på – alt er vokset frem i løber af mange år og er derfor svære at ændre.  Evt. mere kontakt til borgerforeninger længere væk (Breum, Jebjerg, Roslev?  Hvordan tager vi fat på det?

6 Andet:

Desuden arbejder Ulla og Gunhild aktivt med i Østsallingklyngen, som på mange måder vil fremme turismen på Østsalling (touchskærme, lokale standerskilte, folderomdeling, kort over Østsalling mm)

Vi gjorde klar til at modtage gæster fra ”Skivemødet” i  maj – der kom dog ingen!

Vi præsenterede Fursundegnen på ”Åben Herregård” på Kjeldgård

Vi havde et særligt møde, hvor vi gennemgik de tekster, som ligger på hjemmesiden og besluttede, hvordan  informationsmængden kunne indskrænkes.

Årsberetningen blev enstemmig  godkendt.
 

d)      Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet,    Ulla fremlagde regnskabet – Johan var fraværende.

Årets  slutresultat er 50.552 kr : tallet skyldes tilskuddet til INFO skærmene fra SKOV, og regningen skal betales i 2019. Nu har INFO skærmene fået eget banknummer, så al ud og ind beløb om skærmene går dertil.

FF har i alt 22 medlemmer ! og mailkontakt til ca 110 borgere, hvoraf ingen har frabedt sig nyhedsbrev.

Ulla har haft problemer med skærmopsætninge, så hele billedet af transaktioner på Mobilpay har ikke været synligt.

Hvis medlemmer ønsker indsigt i regnskabet, kan de henvende sig hos Ulla.

ViKans regnskab.

Ole Nannerup fremlagde det korte regnskab, med slutresultat på ca 220 kr. Indtægter bliver tilpasset udgifter.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt
 

e)     Fremlæggelse og godkendelse af kommende års indsatsområder:

1.     Fortsætte de hidtidige arrangementer: Valborgs aften, Driving Dinner og Aftengåture, rengøringsdag, bogcafe

Deltagelse i  Folkeuniversitetsforedrag på Vestsalling (Hjerk m.fl.) efterår /vinter 2019/2020. Evt. foredrag på Fursundegnen.

Nyt arrangement efterår/vinter: Ordet på bordet – samtaler til foreslåede emner i grupper      på 4 – 6 i  små grupper i private rammer.

Deltage i Skivemødet d. 4.maj i teltet på havnen: SIS-Selde, Da Winti, Seldeco og       Østergård

2.     få stabiliseret INFO skærmene – indhold og økonomi

3.     Kommunens facebook et godt sted at gøre FF’ arbejde synligt på.

Artikler i det nye ”Månedsmagasinet” på Skiveegnen  om landsbyarbejdet  og senere om kunsten her.

4.     Revurdering af indsatsen for at byde tilflyttere velkommen – hidtidige tiltag ikke så egnede.

5.     få flere medlemmer.  Nyhedsbreve (fra Ulla) evt. en rigtig god måde at meddele aktiviteter mm. på -allerede mange, som får brevene

Her var livlig snak og flere godt forslag til videre bearbejdning.

.              Det kommende års indsatsområder blev enstemmigt godkendt

f)      Der var ingen indkomne forslag

g)     Kontingentet forbliver kr. 75 pr person

h)     Valg til bestyrelse og suppleanter

Gunhild modtog genvalg , Søren Peter Sørensen er genvalgt som revisor og Birgitte Kaastrup er valgt til kasserer udenfor bestyrelsen. Johan Knisckrehm udtræder.

i)       Evt.:

Lisbeth spurgte, hvad der tilbydes medlemmer af FF – det burde gøres klart. I det hele taget diskuterede vi, hvordan vi kan gøre en indsats for at få flere medlemmer. Se også  Oles forslag under  punkt e

 

Ref.   Gunhild Juhr      

 

                                 Referat af GENERALFORSAMLINGEN  I FURSUNDSALEN

TORSDAG  d.  20.marts, 2018  kl 19

Referat af mødet:

Tilstede: Rita, Hans, Margrete, Bjarne, Marianne, Johann, Ulla, Herman, Bodil, Berit, Jørgen, Marinus, Karin, Mogens, Gunhild (referat)

Dagsorden

A                         valg af dirigent Mogens

B                         valg af referent Gunhild

C                         fremlæggelse og godkendelse af årsberetning:

Ulla (formanden):

At få gjort FF mere synlig og få medlemstilgang:

-        Facebook ikke særlig egnet, hjemmesiden fungerer, dog kalenderen benyttes sjældent, ønske om tv-skærm, som viser aktuelles fra både kirken, skolen, FIF, FF mf i Brugsen.

-         Problemer med at få medlemmer/ frivillige i foreningerne alle steder – et lønnet fælles sekretariat kunne være en hjælp.

TilfTilflyttere:-          modtagelsesprocedurer i næsten alle byer, dog svært af få besked om nye –  man skal give besked, hvis man hører om nye.

Fællesarrangementer:-        Fællesarrangementer på egnen 2017: Affaldsindsamling (22.04), fælles aftenture, Valborg Aften (30.04), Driving Dinner (26.05) for alle i Selde, Grasslands kunstprojekter, Videokunst i Selde bringer os oftere sammen, flere kommer lettere over ”sognegrænserne”- man kender flere i de fire landsbyer.

Engagement i fællesskabet i Salling: -        Vanskeligt at øge samarbejdet mellem større byer /foreninger i Salling, dog i turistgruppen Østsallingklyngen går det fremad med mange nye tiltag, som vil markedsføre de nu 35 medlemmer i klyngen.

-        Fursundegnen deltog med fire personer i årets landsbytræf – hvilket gav gode relationer til Sydvstsalling, der nu starter klyngesmaarbejde. Der var stor interesse for vores arbejde på egnen og vi hørte om andres aktiviteter.

Skive Kommune samarbejdsvillig: -        Skive Kommune meget velvilligt indstillet overfor samarbejde med FFF . -        Nyt initiativ: Bogcaféen besøgte Smedjestuen – en ny ”boggruppe” vil præsentere og udveksle bogtitler.

-        Problem: Offentlige institutioner tvinges til at købe ind et sted, som har vundet licitationen i Skive Kommune – kun små ”pædagogiske undtagelser”- burde ændres/ er et EU direktiv.

Deltage i ”udkantsdiskussionen”:

Landsbygruppen 6 (Ruth Damgaard, Ulla Simonsen, Hanne Bavnsgaard + medlem fra Fur og grupper fra Glyngøre, Vile)  diskuterer ansøgninger og sender deres vurderinger til Landsbyudvalget, som fordeler midler til aktiviteter – u.a.

Bredbånd er på vores foranledning taget op i Landsbyudvalget. De vil støtte så vidt muligt, men det meste bestemmes far regeringen.

 Vi interesserer os for landdistriktspolitik. Deltog i to foredrag om emnet i Harre Folkeuniversitet.

D                         fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

Årsregnskabet blev fremlagt af Johann og Bjarne og godkendt.

E                         godkendelse af fremtidig indsats

Ulla præciserede indsatsen i 2018:

Fortsætte med at uddybe vores fællesarrangementer

Samarbejde med Vi-Kan, hvor muligt og gavnligt

Få info-skærme og turistinfo sat op

Fortsætte med at udbygge netværket på egnen og på Salling

Arbejde med de problemer, som mange foreninger døjer med.

Indsatsområderne blev godkendt.

F                         indkomne forslag (til bestyrelsen senest en uge før) : 

1)  Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer.   

                    Vedtægter vedhæftet indkaldelsen.

Vedtægtsændringerne blev diskuteret og godkendt

                           2)  Forslag på kun at have en slags kontingent på 75 kr per person

G                         fastsættelse af kontingent (p.t. 75 kr per person, 150 kr for foreninger)

Kontingentets størrelse blev diskuteret og ændringen blev godkendt.

H                         1)  valg til bestyrelsen:     på valg er Berit Iversen og Gunhild Juhr.

Gunhild stillede op til genvalg og blev enstemmigt valgt. Berit ønskede ikke genvalg, da hun fremover vil arbejde med i Vi-Kan. Til gengæld indvilligede Jørgen Timm i, at lade sig vælge ind i bestyrelsen. Vi glæder os til et nyt Thorum-medlem.   

K                         valg af revisor.    valg er Søren Peter Sørensen .

Søren Peter blev enstemmigt valgt til revisor.

I                          EVT.

Ulla gør opmærksom på at huse til salg kan annonceres på FF-hjemmesiden

Vi konstaterer, at de mange kunstprojekter på egnen, bringer folk nærmere sammen.

Elsebeth Hummelgaard (Visitationschef, Skive K. ), vil få lavet en undersøgelse over prisforskelle mellem varer indkøbt af institutioner hos Brugsen i Harre, som har vundet kommunes licitationsudbud,  og prisen på varer i andre Brugsforretninger, hvor der kun må indkøbes af ”pædagogiske” grunde. Vi anser denne ordning for ualmindelig uheldig på alle måder.

Margrete takkede på alles vegne Berit, som var med til at stifte FF i 2013,  for hendes arbejde i foreningen og sagde, at vi glæder os til samarbejdet med Vi-Kan.

FF takker Karin for indsatsen med hjemmeside og Facebook.

 

Gunhild Juhr, referent

 

D. 20.marts, 2018

FD. 30. MARTS 2017

C   Årsberetning ved  Ulla Simonsen .

 Så er vi her igen – til general forsamling i Foreningen Fursundegnen. På en aften, hvor der er rift om egens beboere til flere møder. Uanset, så laver vi en status over det forgangne år.

Bestyrelsen og Fursundrådet er bemandet med trofaste hoveder. Selv kassereren Johan, som arbejder i Georgien, bestræber sig på at følge med og give sine besyv med.

Heldigvis er der kommet flere med i arbejdet, og flere er velkomne.

Starten på denne beretning må være en evaluering af de sidste sætninger, vi lavede i forrige beretning:

 • At få gjort foreningen mere synlig med øget medlemstilgang.                                                          Vi har nu sat os for at bruge avisen og Facebook mere.
 •  
 • At øge samarbejdet med foreningerne på egnen                                                                              Vi har haft et novembermøde med de foreninger, der har et socialt sigte. Det viste sig klart fælles problemer med at få informationer ud, at få medlemmer og dermed tilgang til bestyrelsesarbejdet.

Problemet er nok mere udbredt, og vi derfor sammen med Planafdelingen finde nogen, der kan få os videre med sagen.

 • At tilflyttere bliver opmærksom på egnens tilbud.                                                                              Vi har talt os frem til, at .gøre nopget mere ved sagen.  Ulla har deltaget i 3 møder og givet indlæg ved de 2 møder, der har været om emnet fra kommunens side. Så der er viden at vokse videre med.
 •  
 • Øge fællesarrangementer.                                                                                                      Egentlig foregår der mange arrangementer på egnen. Og vi kan konstatere øget interesse for hinandens arrangemneter.

Vores opgave kan derfor fortsat være, at få motiveret vores egns beboere til at komme med over sognegrænsen.

 • Engagere os i fællesskabet i Salling.                                                                                             Det har ikke været et emne i 2016, men måske gennem Østesalling-turistgruppe, der rigtig har taget form.

Det hjælper til med, at vi får focus på de kendemærker, vi her på egnen skal kæmpe for:Købmandsgården, Østergård, stien til fjorden og Skulpturlandsby Selde. Junget har kysten, men den kommer forhåbentlig senere ind i lyset.

 • Benytte kommunens samarbejdsvilje                                                                                               Det har været til Jungets fordel, da klubhuset på stranden skulle repareres.  Et kendskab til hinanden har været befordrende for samarbejdet for branding af Skulpturlandsby Selde.           Der er åbenlys kommunal interesse for, at vi som egn kan udvikle os som klynge med støtte fra fonde. Vi har udskudt det, for kræfterne har ikke slået til.

Vi skal ikke være klynge som De 7 sogne på Mors, men nærmere et socialt netværk. Og det skal være på vores betingelser og i vores tempo. Vi forventer en henvendelse sidst på foråret.

 • Blande os i ”udkantsdisskutionen”                                                                                                Det er stadig Gunhild, der er mest udadfarende,.  Og vi fortsætter med at være medlem af de foreninger, der arbejder for et Danmark i balance.  

Disse punkter var, hvad vi ville arbejde på i 2016. Og de kan da fortsætte.

Derudover er der vores formål, hvoraf jeg kan nævne:

At vi fortsætter vores fællesarrangementer: Driving Dinner, gåture, fælles-

oprydningsdag, Valborgsaften, og gerne foredrag.

At opretholde webside, og få kalenderen coordineret med andres aktiviteter.

Der er i febr. 2017-100 personer på siden med 140 opslag.

At bruge Facebook meget mere, og få den coordineret med andre.

At se på andre info muligheder.

At lægge op et muligt samarbejde mellem egnens erhverv med eksisterende erhvervsnet.

G   Ingen ændring af kontigent:   75 per person, 100 kr til foreninger

H   valg til bestyrelsen:    Johan Knickrehm og Ulla Simonsen  :  stor tilslutning for genvalg      

   . Marinus Knudsen bliver valgt ind i rådet fra Selde.         

Egon Sevelsted skulle nu have fortalt omkring skulpturlandsby Selde. Han er af gode grunde fraværende og derfor fortæller Margrethe Møller. Regnskabet er godkendt ved skat.

Det er sidste gang Egon Sevelsted ville være regnskabsansvarlig. Fremover vil skulpturlandsby Selde være en selvejende institution. FFF/egon Sevelsted sørger for at nedlægge CVR nummeret.

I     EVT.

Margrethe Møller spørger de tilstedeværende om de har indtryk af at Foreningen for Fursundegnen er kendt rundt omkring hvor man færdes.

Der snakkes lidt omkring hvilke arrangmenter de forskellige byer byder ind med i løbet af året.

Hvordan får vi informationer ud. Vi kunne ønske en skærm opsat i brugsen hvor alle kunne byde ind med opslag om arrangementer. Derudover får vi tjekket mailadresser så mange flere ting kan sendes ud den vej.

Orientering om Valborgaften 30/4-17, affaldssamlerdag - div. datoer, musik på Da Winti d. 21/4-17. Fællesspisning i Thorum d. 7/4-17. Driving Dinner i Åsted 8/4-17.  Gåture i området - div. datoer.

 

REFERAT FRA GENERLFORSAMLING I FORENINGEN FOR FURSUNDEGNEN
D. 7. MARTS 2016

Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning

For et år siden stod Anne på denne plads og aflagde beretning. Midt på sommeren byttede vi plads:  Anne tog plads i Fursundrådet, og jeg tog plads i bestyrelsen som formand. Det er faktisk sådan vi fra starten have ønsket det, en sup-plering fra Rådet til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer skal vælges, mens medlemmer til Rådet kommer ind på forskellig frivillige måder.

Ved samme lejlighed  fratrådte Andreas, som næstformand og Johan som kasserer skulle arbejde i Georgien. Johan valgte  heldigvis at fortsætte arbejdet derfra, og det er vi glade for.

Da bestyrelsen er lille afholder vi møde sammen med Rådet, da ingen derfra ønsker at indtræde i bestyrelsen.

I forskellige sammenhæng har vi drøftet og tænkt Fursundegnens liv. Det bliver mere og mere klart, at vores fokus er

 1.  At styrke fællesskabet for alle beboere på Fursundegnen
 1. -  Der var ”drive-in-dinner”  i Junget med herligt mange deltagere.
 2. -  Vi afholdt Valborgsaften i Selde; trods regn var det hyggeligt.
 3. -  Vi lavede  en fællesindsats, ryddede op i naturen her på egnen, så foråret kunne komme til.
 4. -  Der er nu en velkomstgave til nye huskøbere i Selde. Junget har,og Thorum og Åsted tænker
 5. -  Vi afholdt møde med forældreformændene for skole og børne-  have om børns forhold på egnen. Her dukkede  ideer op, der kan gennemføres  (velkomstpjece til nye forældre, velkomst til nye i Åsted)
 6. -  Nyt initiativ:   gåture 1. mandag i hver måned, forskellig by hver gang. Byen arrangerer hvorhen og historien.
 7. -   Vi har valgt at flytte rundt mellem vores 4 landsbyer, når der er Fursundråds-møde. Det er åbent for borgerne, og bliver annonceret i FfFs medier og ved lokalt opslag
 8.    -  At fremme og fremhæve de forskellige områders tilbud og  
 9.    -  Flytte arrangementer og møder rundt på egnen. I 2015:
 10.                         -  foredrag i Åsted,
 11.                         -  Messe i Selde
 12.                         -  opfordre til at deltage andre steder'
 13.     -  Vi støttede op om både Østergårds jubilæum, Fursundløbet og de mange aktiviteter, der sker i kunstlivet i Selde ved annoncering og fremmøde.
 14.     -   At drive en fælles hjemmeside . Den skal både informere om aktiviteter, tilbud og aktuelle tiltag på Fursundegnen og skaber overblik over erhvervs- og foreningslivet og er dermed en vigtig livline.
 15. Hjemmeside og Facebook stadig er fungerende.                                                                             
 16.  
 17. - At være ”paraply” for foreninger og initiativer og skabe netværk i området:
 18.  
 19.                -  Kunst  og  Grassland
 20.                -  Øl laug, som i denne omgang ikke blev til noget.

Udenom dette ligger der andre opgaver, som understøtter de omtalte centrale opgaver:

 1.     -  At støtte initiativer af almen, kulturel og erhvervsmæssig karakter.
 2.     -  At støtte initiativer, som gør området værd at besøge og opholde sig i for borgere, turister og gæster:     
 3. -  Vi har ved hjælp af Kirsten og Hans Jørgen Christensen i  Selde fået kortlagt flere forskellige cykelruter på egnen. Ruterne vil i regi af turistgruppen Østkystklyngen bliver offentliggjort.- Østsallingklyngen, som 3 af os er medlem i, præger også.
 4. -   Kunsten, som nævnt andre steder
 5. Revidering af skilteskoven ved Branden

Endnu andre opgaver, der i høj grad betyder noget  for os som egn, er det kommunale og politiske arbejde.

 1.  -  At være medspiller i debatten om landsbyernes fremtid og fremme viden om de muligheder, man får ved, at viden om de muligheder man får ved at bo udenfor større byer  
 2.  
 3. 1)   I kommunalt regi  
 4.       Kommuneplaner frem til 2028.
 5.       Vi fik på egnen indsendt et samlet værk af bybeskrivelser og ønsker til kommunens  fremtidige kommuneplan, samt deltog i flere møder. Vi  blev set og hørt.  Nu venter vi på den edelige beslutning. Vi kunne bl.a. påvise statistisk aat egnen kun er reduceret med 10 personer, og har flere unge tilflyttere.
 6.  
 7.  2)   Landsbypolitik
 8.               Vi tilhører landsbygruppe 6, en underafd af Landsbyudvalget. Her har vi indsigt og nogen indflydelse på, hvad landsbyudvalget beslutter af projekter, der skal støttes. For tiden arbejdes på en ny politik, og det endelige resultat bliver sendt i høring. Ved at deltage er vi blevet synlige, og vi kan forvente administrative og politiske henvendelser. Når disse kommer, kommer vi ud til egnens beboere, for vi 10 kan ikke stå alene om svarene.
 9.  
 10.   3)     I regions regi           
 11.        Århus 2017.  Vi var, sammen med Skive kommune, værter for regionens messe for landsbytræf; om de specielle udviklingsinitiativer, der sker i de mindre samfund. Her var flere spændende ideer.
 12.  
 13. -   At opgradere forestillingen om ”livet på landet ” og dermed fremme tilflytningen til landområderne.   
 14. Her arbejdes der på alle planer, hvor især Gunhild har som PR person været særdeles aktiv 
 15. -   Vi afholdt et foredrag med Thomas Danielsen (V), munter og vedkommende
 16. -   Et par stykker af os er medlem af ”Danmark på vippen”, der i høj grad har været medvirkende til de udflytninger, der er ved at ske fra Kbh.
 17. -  Gunhild Juhr var på Christiansborg for at understøtte det arbejde, der gøres for at gøre ”udkanten” til ligeværdig samfundsdel.
 18. For det kommende år vil indsatsen dreje sig om-   
 19. at få gjort foreningen mere synlig med øget  medlemstilgang
 • -    at øge samarbejdet med egnens foreninger
 • -    at være opmærksomme på, at tilflyttere bliver klar over egnens tilbud
 • -    at fortsætte og øge fællesarrangementer
 • -    engagere os i fællesskabet i Salling
 • -    benytte os af kommunens samarbejdsvilje  
 • -    til stadighed blande os i ”udkantsdiskussionen”.

Efter fremlæggelsen af årsberetning er der supplerende oplysninger om ting der sker i bl.a. kommunal -, turistmæssigt- og pressesammenhæng.

Beretningen godkendes.

4/  fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

Der er et underskud. Der er taget hånd om de store udgiftsposter, da udgifter til både webredaktør og revisor.er fjernet. Regnskabet godkendes.

4-1/ regnskab for kunstprojekter  ved Egon Sevelsted.

Der har deltaget 21 kunstnere som er bosiddende forskellige steder i landet bl. a. i København og på syd Sjælland.

Der   er udbetalt kørselsgodtgørelse, honorar, diæter.

Afholdt omkostninger til leje for benyttelse af værksted, kontor m.v.

Der er afholdt udgifter til forskellige grafiske opgaver.   elde Selected" bogen ender på en balance på kr. 135.000,00

"Skulpturlandsby Selde" - Alle transaktioner foregår via banken, og diverse tilskud er gået ind. Der blev specificeret hvilke udgifter der har været og Skive kommune, kulturstyrelsen og Statens kunstfond har alle godkendt det.

Bogen "skulpturlandsby Selde". Marianne Jørgensen har selv stået for udgivelsen. Pengene der blev indsamlet blev givet til hende og ender i et underskud på godt kr. 16.000,00. Dette er også godkendt af Skive kommune og kulturstyrelsen.

Regnskaberne, der er godkendt, er hermed oplyst.

5/  godkendelse af kommende budget.

Der er ikke store planer, men et mindre underskud. Der spørges enkelte detaljer. Budget godkendes.

6/  indkomne forslag

Der er forslag til ændringer af vedtægterne. Der omdeles vedtægter og ændringsforslag.

Nye vedtægter kan ses på www.fursundegnen.dk

7  fastsættelse af kontingent

Der foreslåes en forhøjelse af kontingentet på kr. 100.00. Det er en temmelig stor forhøjelse, og der opnåes stemmeenighed om at der fremover vil være en personmedlemspris på kr. 75,00 og en foreningsmedlemspris på kr. 150,00.

8  valg til bestyrelsen:     på valg er Berit Iversen og Gunhild Juhr

Begge genvælges. Ulla vælges i bestyrelsen.

Vi skal gøre en indsats for at supplere medlemmer i rådet med håb om at der så dukker en op som vil i bestyrelsen. Bestyrelsen kører pt. videre med 4 personer.   

9    valg af suppleant til kasserer-jobbet: Der skal ikke vælges separat suppleant  for kassereren.

10   valg af revisor. På  valg er Søren Peter Sørensen, der genvælges.

11   EVT.: intet

Ulla Simonsen afslutter mødet og takker dirigenten og forsamlingen .

 

REFERAT FRA GENERLFORSAMLING I FORENINGEN FOR FURSUNDEGNEN
D. 23. MARTS 2015

REFERAT
1. Mogens Børsting valgt som dirigent efter forslag fra bestyrelsen

2. Berit Iversen valgt til referent.

3. Anne Berggreen gennemgår årets forskellige begivenheder, hvor FFF har været en del af arrangementerne. Vi har bl.a. søgt underskudsdækning hjem.
Foredrag i oktober med Hans Mortensen i Thorum Købmandsgaard og Marianne Jørgensen på Åstedet.
Fursundløbet, Skulpturlandsby Selde. Lidt grundigere gennemgang af vores engagement i Skulpturlandsby Selde.
Visionsmøder på Fursund skole, hvoraf der er sat gang i minilandsbyen af Johan Knickrehm.
Folkebladets interesse i Skive kommunes deltagelse i forskellige projekter på hele egnen i forbindelse med landsbyudvalgets støttekroner.
Støtteforeningen for Østergaard. Støtte til projektet omkring deres jubilæum.
Hjemmesiden. Vi vil meget gerne at folk vil bruge den mere.
Gentænk landsbyen. Vi får en del respons fra andre kommuner, som vil høre om vores oplevelser i forbindelse med landsbyfornyelse. Anne Berggreen Federer, Gunhild Juhr, Margrethe Møller og Ulla Simonsen var bl.a. til messe i Hampen. I 2015 vil Fursundhallen danne ramme om en lignende messe. Dette er også grunden til at der ikke som tidligere meldt ud, bliver en Fursund messe i år.
Fremadrettet vil vi i forbindelse med folketingsvalget lave en valgaften. Fursundløbet, Messe for Gentænk Landsbyen, evt. fejring af 100 året for kvinders valgret, foredrag i 2015.
Kommentarer:
flere ting af det der har været nævnt på visionsmøderne bør tages op.
god opbakning til drive inn dinner i Junget.
Sønderborg arbejder på at stifte en form for kreditforening. Er det noget vi skal tage op?
Finn Slumstrup, sender en bog på markedet "Oprør fra kanten" i løbet af denne uge. Derudover er foreningen "Danmark på Vippen" igang med at lave en Hviidbog, til levering på Christiansborg.
Vi skal have gang i at finde politikere til valgmødet nu. Når først valget er udskrevet er det sværere.
I denne uge er glascontaineren i forbindelse med kulturby 2017. Fredag er vi en del af det.
I forbindelse med skulpturlandsby Selde er der planlagt et møde med bl.a. Jens Eskildsen, Fursundhallen m.fl. Der er ikke afsat tid endnu, men Margrethe Møller mener det kan blive først i maj. Vi skal huske på at vi skal være optimistiske og glæde os over det der sker i området. Vi må ikke lade os, som frivillige og beboere i området, blive slået omkuld af skriverier i avisen. Disse er møntet på politikere.
ÅRSBERETNING GODKENDT.

4. Der omdeles k

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her