Referater fra Bestyrelsen

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE    for 2016 og 2017

findes under punktet                                         referat fra  Fursundrådet   

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE    12.15.

Web. Der er lavet en frivillighedsaftale med redaktøren. dvs vi kan betale et beløb op til 1500 kr, hvilket er det officielle beløb SKAT accepterer.

Møder. Da bestyrelsen faktisk kun er 3 personer (kassereren arbejder i udlandet), vil møder i bestyrelsen fremover falder sammen med møder i Fursundrådet, så emnet bliver kvalificeret drøftet.

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE   11.15

Logo er færdigt.

Medlemmer får en up-date

Resten af emnerne blev diskuteret i Fursundrådet. Se under det punkt

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE   9.15

Vedr. vores web side, så er Ulla nu både formand og skrivende. Bestyrelsen var enige om, at det fortsætter til en anden løsning viser sig. Lisbeth synes ikke Facebook fungerer godt. VI vil søge en anden skribent.

Økonomi. Det er dyrt at køre web siden. Mange forhold er ændret, og noget kan skæres væk. Ulla taler med Lisbeth om ændringerne og den betydning det har for lønnen.Ulla tager ligeledes en snak med formanden for "de syv sogne, om hvordan de kører deres.  Vi mangler medlemmer, så der skal skrives ud.

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  8.15

Web.  Opmærksomhed på lønudgift, som skal væk. Ulla har en aftale med redaktøren. De syv Sogne har ingen udgift til web, da de er organiseret anderledes og alle foreninger betaler en bidt af de 200 kr det koster.

Logo.  Gunhild arbejdes fortsat på emnet.

Andre emner er diskuteret i Fursundrådet, så kig der.

 

 

 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  8.15

Anne Berggreen aftræder som formand, Ulla Simonsen, Junget tiltræder som formand, foreløbigt for et år. Johan Knickrehm har fået arbejde i Georgien 3 uger i hver måned. Fortsætter som kasserer. Anne træder ind i Fursundrådet.

Der skal udarbejdes et budget

Logo er ved at være på trapperne. 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  3.6.15

Den nye bestyrelse skal have valgt en kasserer, og derefter overdrages regnskab. Bestyrelsen ønsker et medlemskort. Johan Knickrehm laver et udkast.

Bestyrelsen har et arbejdsmøde d. 24.6.

Udviklingsgruppen i Selde er interesseret i problematikken bosætning. Vi i FfF afventer interesseret.

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  4.15

Konstituering af bestyrelsesposter:

Formand  -  Anne Berggreen, Selde

Næstformand -  Andreas Svane. Grættrup

Kasserer -  Johan Knickrehm, (substitueret for Åsted)

Sekretær -  Berit Iversen, Thorum

PR - Gunhild Juhr, Selde

Årets kommende arrangementer opridses:  2 foredrag, politisk valgmøde, Messe Landsbytræf, partnerskab Skulpturlandsby Selde, Borgen Østergårds jubilæum, Fursundløbet.

Der skal udarbejdes en generel partnerskabsaftale med Skulpturlandsby Selde.

Punkter som økonomi, medlemmer og hjemmeside blev drøftet og skal tages op ved kommende møder til nærmere diskussion..

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE   2 15

Avisomtale.  En snak om vores reaktion på indholdet i Skive Folkeblad d.31.1.2015 og avisens reaktion efterfølgende.  Fra formandens side var sendt et brev til Ole Dahl,som er gået direkte videre til journalisten, der skrev omtalte artikel. Vores PR ansvarlige sendte sammen med formanden for Seldes Udviklingsgruppe et læserbrev til avisen.

Rethink landsbyerne (et led i Århus's projekt i anledning af 2017 (kulturstad)) :  der bliver holdt møde i uge 9, og vi vil vi se, om der er mulighed for en messe kan komme til at ligge i Fursundhallen..

Web-møde:  

a.  SP har haft møde med de to web-arbejdende og Jacob Sørensen fra Dynamic IT, da der var nogle ting, der skulle rettes til..  1) - Problemer med arrangementvisningen:  ugentlige og månedsarrangementer tilrettes af DynamicIT.  2) - Lisbeth prøver at tilrette forsiderne af underoverskrifter  eks Kunstprojekter.

b.   Det daglige arbejde: 1) - vi mangler meddelere:  Ulla skal have hjælp til at finde flere og bedre navne.  2) -orientering fra bestyrelsen: -

c.   Facebooksiden fursundegnen: Anne Berggreen skal udlevere brugernavn og adgangskode

d .  Man mangler noget fra bestyrelsen:  1) evt. omorganisering af Rådet og bestyrelsen - så bestyrelsen bliver forretningsudvalg og valg til Fursundrådet. Demokratisering af Rådet med valg.

e.  Nytårsbrev fra bestyrelsen

f.  Nyheder og Skiveher.  

Oplæg til bestyrelsen 7. febr.  1) -. Vi har accepteret, at Jacob Sørensen tager vores hjemmeside og Facebook side med i Skive.her    2). - Skal vi lave en liste med fremtidige arrangementer, som vi kan have liggende fremme i vores generalforsamlingslokale til arrangementet.  3). - Generalforsamlingen er tidligere fastsat til d. 23.marts kl 19.00. Der er lavet aftale med Hallens selskabslokale til arrangementet. På valg er AB, SPS, og BS. B. Strøm genopstiller ikke.

Der kommer en indkaldelse til Fursundrådet d. 2./3. 2015 til mødet.

  
  

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE   11.14

Godkendelse af referat.   Godkendt og underskrevet tidligere, da det skulle udleveres til Egon Sevelsted (kasserer i "Skulpturlandsby Selde")

Foredrag med Marianne  Jørgensen:  Underskudsgaranti på 5000 kr er bevilget fra kommunen. Underskud på arrangementet til FFF-mødet bliver ca 600kr. Det var en god aften.

Messe i Hampen:  Udemærket initiativ, men ikke så stort som ventet. Det var GJ og AB´s indtryk, at vi i Skive kommune - og på Fursundegnen, er godt i gang.

NÆSTE ÅRS PROGRAM:

Rethink - messe/Fursundmesse:   Ab beder bestyrelsen overveje, om der i forbindelse med en evt. Fursundmesse i 2015, om  det kan være en blanding af Rethinkmesse og Fursundmesse den dag. Det tages op på næste møde.

Foredragsrække:  Foredrag næste år. Vi prøver alle at spekulere på, om hvem vi kunne tænke os, der ville være interesseret i at holde foredrag, og hvem der kunne være interessant. Vi modtager også gerne forslag fra lokalområdet. 

Visionsmøder:  Man kunne afholde møder i de 3 landsbyer for at få bevidstheden omkring de aktiviteter, der er rundt omkring,t

Generalforsamling:  Dato for generalforsamlingen er fastsat til mandag d. 23 marts 2015. I forbindelse med generalforsamlingen til foråret vil AB gerne have et power point  med udviklingen i området.

ØKONOMI

Der står pt 42.983 kr på kontoen. VI har et udestående på 3.100 og vekselpenge, der skal sættes ind på 4000 kr.

Diff. på foredrag på 2000kr.+ regning på annoncering 1100kr + leje af Åstedet 1000kr og et tilskud fra Skive kommune.

EVT:

Kunne man lave et "egnsgavekort"?? hvor forskellige forretningsdrivende i området går sammen om at lave et gavekort, der kan bruges i de lokale forretninger.

Folder til husstandsomdeling. Kan den være klar til omkring jul. Måske vil der forskellige forretninger tage den med rundt, når de er rundt med medlemskort?

Fursundrådets julefrokost efter samme koncept som sidste år. Nemlig sammenskuds. Dato: d. 5.12.2014 kl 18.

 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 6.10.14

Visionsgruppen skulle mødes d. 27.10, men vi har valgt at gå til mødet i Roslev. Emnet fra UDKANT TIL FORKANT. Men ellers er næste mødes focus på hvordan vi ændre emnerne fra snak til realitet.

LAG. Anne B. er blevet valgt ind i bestyrelsen for 1 år. Anne opfordrer alle til at melde sig ind. Der er gratis.

Evaluering af foredrag m. Hans Mortensen. Økonomien med lidt overskud.

Evaluering af Fursundløbet.  237 personer deltog. Overskud forventes, der deles mellem de aktive foreninger.

Østergårdjubilæum.  Der arbejdes på budgettet, så penge kan søges. Der skal søges efter samarbejdspartnere. Næste møde finder sted d. 29. januar.

Medlemskort  SPS sender logo til AB, så hun kan få det gjort færdigt.

Kulturlandsby Selde, partnerskab.

Turist-/ tilflyttersamarbejde   Turistbusrundturen kan være noget, der kan tiltrække tilflyttere, specielt hvis vi som beboere, er med i bussen og engageret taler vores egn op.   Måske kan vi gøre noget lignende.

Kommende:   1)   deltagelse i Landsbymarked i Hampen 1. novb. AB har snak med kommunen om økonomien i det.               2) Møde med de web ansvarlige 19.11.kl 19.  Når SPS  har talt med DynamicIT, advicerer SPS de 2 redaktører.          3)  Foredrag m Marianne Jørgensen.  Der skal laves budget, evt. underskudsdækning hos kommunen. GJ laver et PM.       4) Mødet i Roslev om Udkant til Forkant.. Vi deltager.

Økonomi  Der mangler at indgå nogle sponsorpenge, og fra evt. Fursundløbet.

Foredragsideer.      1)  Esben Gravgård om Sallingstuden.     2) Thomas Højrup Johansen, proff., der i 80erne talte med folk på egnen, og det nu igen.   Hvad nyt?       3)  John Berthelsen      4)  Merete Just, Om den nye bog om tyskerpigerne.

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 1.9.14

Foreningsmødet i Thorum. De mange fremmødte har nu en mulighed for at finde hinanden og evt. arrangere noget sammen eller i hvert fald ikke oven i hinanden. Ideer fra mødet medtages til Visionsmødet d.10.9.

Østergårdsjubilæum. Der er dannet en styregruppe:  Bodil Pinholt, Birger Bavnsgård, Poul Emil Christensen, Anne Berggreen og instruktøren af egnsspillet.

Fursundløbet. Der er så mange tilmeldte, at en underskudsgaranti ikke bliver nødvendig.

Medlemskort. Anne vil lave et udkast, evt. med logo

Økonomi. Ikke de store udsving. Afventer nogle indbetalinger fra sponsorer.

Velkomsthilsen. Oversættes til engelsk (Anne)  og tysk (

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE 4.8.14

Vigtigste punkter.

Fursundløbet.  Sidst på måneden vil der bliver vurderet, om der skal søges underskudsgaranti ved kommunen.  FFF vil arbejde på at få et banner, så man viser "sit ansigt".

Kommende møder:    18. august  er alle foreninger inviteret til koordineringsmøde.    28 august møde om borgspil på Østergård. Der vil bliver udarbejdet en liste over hvilke frivillige hænder, der er brug for.   D. 10.9. Visionsaften fortsætter. 

Der er to foredrag i efteråret.  der skal laves plakater til ophæng.

Nye intiativer:   måske et kort med detaljeret indtegnet cykel- og vandrestier i egnen.

OG så:   der skal findes en løsning på de ejendomme og grunde (de med kunst), som skal overdrages til FFF.

 

 

 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE d. 3.6.14.

Vigtigste punkter:

AKTIVITETER                                                                                                                                            18.8. inviteres egnens lokalforeninger til fællesmøde i Thorums Forsamlingshus.

28.9. finder Fursundløbet af staben.Det er et samarbejde mellem Selde og Omegns Aktivitetsforening og Fursundløbet og FFF.  FFF har et ønske om også at supplere med en eller to cykelruter. FFF vil søge Skive kommune om underskudsgaranti.

Senere planlægges 2 foredrag:   1) med Hans Mortensen (holdes i Thorum) og  2) med Marianne Jørgensen.  Der arbejdes videre med disse emner ved næste møde.

VISIONSMØDE                                                                                                                                     Referat er udsendt og kan ses under punktet Aktions- og visionsgrupper, (længere nede på listen).

TILFLYTTERBREV  Det foreliggende forslag tilrettes og sættes i produktion.

OPSUMMERING AF DATOER.

4.8.     Bestyrelsesmøde i FFF med Fursundrådet.kl 17. BS bestiller mad.

18.8.   Møde for egnens lokalforeninger i Thorums forsamlingshus

28.8.   Møde om jubilæet på Østergård, holdes i Åsted Forsamlingshus.

1.9.     Bestyrelsesmøde for FFF. i hallen.

10.9   3. Visionsgruppemøde på skolen kl 19.

2.10   Foredrag ved Hans Mortensen i Købmandsgården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her