Referat fra generalforsamling 2018

Generalforsamling i Fursundegnens Kontaktråd:

Selde Ældrecenter fredag den 26. februar 2018 kl. 14.30

 

Dagsorden                                                                          Referat

  1. Valg af dirigent og referent

 

 

Arne Nannerup vælges til dirigent.

 

Teamkoordinator Jeanette Johansen deltager i noget af mødet, som stedfortræder for Karen Marie Lidegaard,  men ønsker ikke at tage referat, derfor er Rita referant.

 

Arne Nannerup konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt varslet og derved gældende. Der vælges stemmetællere, hvis det bliver nødvendigt

 

  1. Valg af to stemmetællere

Henny Kristensen og Thorkild Ladegaard

  1. Formandens beretning

 

Rita Riise Pedersen beretter. Se bilag

  1. Regnskabsaflæggelse

Hanne Hedegaard er syg og Rita gennemgår det uddelte regnskab. Der spørges til forslag til brug af pengene. Ingen forslag i år.

Pr. 31.12.2017 er der en saldo på kr. 5.155,83

  1. Behandling af indkomne forslag

Formanden har ikke modtaget forslag

  1. Godkendelse af budget

Skive Kommune giver hvert år 5.500 kr. til hvert kontaktråd .

Beløbet er mest beregnet på mødevirksomhed, så der lægges ikke budget, men der bruges penge i f..m. forskellige arrangementer for beboerne.

  1. Valg af kontaktrådsmedlemmer

 

 

 

 

 

På valg er:

Hanne Hedegaard, Ingrid Svenningsen og Rita Riise Pedesen, der alle har sagt ja til genvalg.

Herman Jensen ønsker ikke at genopstille og derfor foreslår bestyrelsen Anni Kristensen.

Ved forespørgsel, ønsker ikke andre at stille op; de ovenfor nævnte er derfor valgt.

 

  1. Valg af suppleanter

 

 

 

 

 

 

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Birgit Bundgaard er 1. suppleant og ønsker ikke at genopstille.

Bestyrelsen foreslår Hanne Pedersen.

Margrete Møller er 2. suppleant, og indvilger i genvalg, men kun som 2. suppleant.

Ved forespørgsel, ønsker ikke andre at stille op; de ovenfor nævnte er derfor valgt, med Hanne Pedersen som 1. suppleant.

 

  1. Eventuelt

Elin Krabbe orient. om Våge(”kone”)gruppen.

Tanja Kallehauge Hansen og Jesper Corts orienterede om Skive Kommunes nye serviceorgan ”Borgerservice”.

Ruth Dein, fra Skive Fortællerkreds, underholdt til sidst om sine barndomserindringer.

 

Årsberetning for 2017

Det har været året med store omvæltninger for ældreplejen i Skive Kommune og således også her hos os.

Da jeg sidste år begyndte på min årsberetning, var det med at fortælle om den nye ledelsesform, Skive Kommune indførte fra 2017, og jeg præsenterede vores nye ledere i område 1, Anne Mette Lynge Sørensen og Karen Marie Lidegaard.

Lige for at opsummere:

Anne Mette skulle være overordnet leder for Selde, Breum og noget af Jebjerg og Karen Marie for Durup, Glyngøre og den anden halvdel af Jebjerg, men skulle afløse/hjælpe hinanden på tværs.

Det var en stor mundfuld fra kommunens side med store udfordringer til såvel den nye ledelse her på stedet, men også for hele organisationen.

Midt på året, skete der derfor en tilpasning, så nu skulle Anne Mette være leder for hele Jebjerg og ikke længere være vores 1. kontakt. Det blev Karen Marie.

For kort tid siden gav kommunen så besked om endnu en ændring. Roslev Plejecenter kommer under distrikt 1, og der skal ansættes en leder mere. Herefter skal hver leder ”kun” have ansvar for 2 centre. På den måde kan vi igen byde Anne Mette velkommen her.

Nu håber jeg inderligt, at der bliver ro i organisationen, når det enkelte plejecenter ved, hvem deres fremtidige leder er.

 

Midt på året tiltrådte teamkoordinator, Jeanette Johansen, som et led i den nye ledelsesstruktur. Jeanette, der er nyuddannet assistent, men gammelkending her, står for den daglige ledelse og er den vi skal henvende os til, hvis vi har noget på hjerte. Kan hun ikke svare på vores spørgsmål, bliver Anne Mette kontaktet.  Anne Mette kommer her ca. en gang om ugen.                                             

Jeg syntes, vi har fået et godt samarbejde med Jeanette og med alle medarbejderne her i huset. De gør alle deres bedste for vores beboere.                                                                                                     

 

Vi har holdt de bestyrelsesmøder, vi har fundet nødvendige og jeg vil nævne nogle af de ting, vi har snakket om og gennemført.

Vi har besluttet at sende dagsorden og referater ”ud i verden”, via internettet.

”Fursundegnen.dk” kan man nu følge med i, hvad vi beskæftiger os med, og samtidig giver det andre mulighed for at få indflydelse på mødets indhold, ved at kontakte os.

 

Desuden får bestyrelsessuppleanterne, TR-repræsentanten og medarbejderne det samme materiale, og har ligeledes mulighed for at spørge ind til vores arbejde.

 

De mapper, der ligger på bordet, har vi fået lavet på Købmandsgården i Thorum, der har en afdeling, hvor der arbejdes med papir. Vores stedlige fotograf, Uffe Sørensen, har gjort et kæmpe arbejde for at få taget de bedste billeder. Han brugte mange dage på at komme her forbi, fordi han mente, vi skulle have forskellige at vælge imellem og vi syntes, det er blevet et flot resultat.

I mapperne er der en lille pjece, med vores formål og bestyrelsens navne. Desuden har Venne- og pensionistforeningen lagt deres program og formålsparagraffer i. Nu håber vi at centret også vil bruge mapperne til deres informationer.

Der blev delt mapper ud til alle beboerne og til gæstestuerne samtidig med, at vi delte julestjerner ud i december. 

Vi ville gerne, at vores lille pjece med vores formål blev bredt ud til hele distriktet, (fra Åsted til Sundsøre), men det koster en bondegård at få den postomdelt, så hvis I hører nogen har interesse i vores arbejde, må I endelig sige til og jeg vil tage kontakt.

 

I november, indbyd ledelsen til et kaffemøde med pårørende og beboerne for at fortælle om den nye ledelsesstruktur. Desværre kom der ikke ret mange, og vi er efterfølgende blevet enige om at fremtidige informationer fra ledelsen, skal være i forbindelse med et andet arrangement.

                                                                                                                                                                                                                                                 Som forrige jul, indbød vi, beboerne, pårørende og medarbejdere til en julehygge- eftermiddag, med gløgg og æbleskiver. Der var oplæsning ved Kirsten Gade og Otto Lindum og to skoleelever fra Roslev, spillede julemelodier for os. Vi sluttede af med lotterispil.

 

Tæt på jul kom dagplejen på besøg i spisestuen og julehyggede for beboerne. Julemanden kom også og der blev sunget nogle julesange for os. Grethe, i køkkenet, hyggede også for os med pebernødder og kaffe.

 

Nytårsaften havde vi, som sædvanligt, andel i det flotte fyrværkeri, der hvert år bliver arrangeret af Venneforeningen.

 

                                                                                                                   

Udover vores bestyrelsesmøder har vi, som tidligere år, været samlet med de andre kontaktråd i distrikt 1. for at drøfte fælles ting.                                             

I år var vi for 1. gang samlet under den nye ledelsesform, så kontaktrådene for Selde, Durup, Glyngøre, Breum, Jebjerg og Fur var med. Mødet var her.   

                                                                                                                                                                                                                

På mødet var den nye ledelsesform et naturligt emne, og alle var bekymret for fremtiden. Vi syntes at synlig ledelse ville blive en mangelvare, med, på det tidspunkt, kun en leder pr. 3 plejecentre.

Der var uro og sygemeldinger blandt medarbejderne, og da alle kontaktråd syntes, kommunen havde været for hurtig til at gennemføre den nye struktur, uden ordentlig information og inden ansættelser af bl.a. teamkoordinatorerne var på plads, mundede den fælles utryghed ud i et brev til socialudvalget, underskrevet af samtlige kontaktråd.

 

Efterfølgende blev vi indbudt til et opklarende møde hos kommunen, hvor vi fik mulighed for at komme frem med vores frustrationer.

Det var ikke det sidste møde, vi havde i den forbindelse, men vi har hver gang fået mulighed for at udtale os, og jeg har også den fornemmelse, at der bliver lyttet til os, når vi mødes.

 

Vi har også udtalt os om den demenspolitik, kommunen har haft til høring, og det udløste en avisomtale, hvor Selde var overskrift. Det var på ingen måde hensigten at give Selde Plejecenter et dårligt ry, som der mellem linjerne blev sagt af den kommunale ledelse, men grunden var, at en politiker havde set vores demensudtalelse, hvor jeg bl.a. igen nævnte den nye ledelsesstruktur, og avisen blev bedt om at undersøge sagen nærmere.  Avisomtalen blev efterfulgt af endnu et møde med kommunen.

Al den virak med skrivelser og møder med kommunen har taget lang tid og vi har brugt mange kræfter og timer på det.

 

For et par år siden kæmpede vi for at bevare de 6 gæstestuer, vi har her i huset. Først tog kommunen een og året efter endnu een. Nu har de – kommunen - fået øjnene op for vigtigheden af, at vi har 6 stuer, fordi ældre, der er indlagt på hospitaler, skal hjem så hurtigt som muligt – og efter min menig før de kan klare sig selv. Det vil sige, alle stuerne er nu beboet hele tiden.

 

Sidste år nævnte jeg en bus, der ville kunne lejes af plejecentrene, men det var ikke helt på plads dengang. Nu har vi fået en folder, hvor lejebetingelserne er opført. Bussen kan kun lejes til beboerne på plejecentrene og hvor medarbejdere følger med. Beboerne her på stedet brugte bussen sidste sommer til Fur Pandekagehus, og havde en fin udflugt.

Klippekortsordningen, som trådte i kraft for et år siden, er faldet i god jord og bliver brugt, bl.a. til turen til Fur. Hver tirsdag, kommer der en dame, og spørger de beboere, der har sagt ja tak til ordningen, om der er ønsker/behov for hendes hjælp. Dejligt at beboerne har den mulighed.

 

Andet nyt siden sidste generalforsamling er, at der er ansat personale til rengøring. Dvs. mere tid til beboerne.                                                                                                                                                                                                                                                      

Området omkring elevatoren er blevet malet og trappen herop til fællesstuen er gjort demensvenlig, med låge for trappen. Det er de sidste penge fra værdighedsmilliarden, vi fik for et par år siden. Yderligere blev der penge til en brugervenlig gyngestol, som blev købt for nylig og står i spisestuen.

 

Der er ved at blive lavet en tavle, med billeder og navne på af medarbejderne, som vil vise, hvem der er på arbejde. Det glæder jeg mig til og håber det vil gavne pårørende og andre, der kommer på besøg.

 

Vi har igen forsøgt at få lavet en aftale med kommunen, hvor vi kunne købe lokalt, da vi mener Brugsens tilstedeværelse ikke kun er et gode for byen og omegnen, men også giver vores beboere - de der kan - mulighed at kunne komme lidt ud af huset.

Det er ikke kun Selde, der slås for egen butik, og kommunen har lovet at lave en undersøgelse/analyse af, hvor meget det vil koste at handle lokalt i forhold til nu, hvor indkøb foregår fra centralt sted. Vi har dog ikke hørt fra kommunen endnu.

  

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at plejecentrene inden 2019, får læger tilknyttet, og Skive kommune er begyndt at få samarbejde med læger rundt omkring, bl.a. Durup, men det er en langsom proces, da der mangler læger.                  

 

Af fremtidige arrangementer bliver der erindringsdans, den 16. marts og igen i oktober. En bibliotekar fra Skive, kommer og læser for beboerne i dagligstuen den 7. marts.

Desuden har dagplejen lovet at komme forbi igen og mødes med beboerne.

 

Venne- og pensionistforeningen er ellers dem, der gør det meste for vores beboere med mange forskellige arrangementer i årets løb og tak for jeres store arbejde – I gør bare en forskel.

Men der er mange andre, der også frivilligt tager del i hjemmet her. Duge bliver rullet, blomster bliver passet, julepyntning og juledekorationer fremtrylles og sættes frem forskellige steder til glæde for alle beboerne, deres familier og personalet,

 Tak til alle I, der gør en forskel for hjemmet her og for de ældre i området.

Til sidst en stor og varm tak til min bestyrelse for jeres tillid og store opbakning til de opgaver, jeg har lagt frem.

 

 

Det var min beretning og tak for ordet.

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her