Foreningens vedtægter

ex 2018

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN  FOR FURSUNDEGNEN

 

1.       NAVN OG HJEMSTED:

        Foreningens navn er Foreningen Fursundegnen

        og omfatter byerne Junget, Selde, Thorum, og Åsted og omliggende land, tilsammen kaldet

        Fursundegnen, beliggende i Skive Kommune.                                                    

 

2.       FORMÅL:

Foreningens formål er

 

-          at styrke fællesskabet blandt alle beboere på Fursundegnen

-          at fremme og fremhæve de forskellige områders specielle tilbud og muligheder

-          at drive en fælles hjemmeside som både informerer om aktiviteter, tilbud og aktuelle tiltag på Fursundegnen og skaber et overblik over erhvervs- og foreningslivet i hele området

-          at være ”paraply” for foreninger og initiativer og skabe netværk i området

-          at støtte initiativer af almen, kulturel og erhvervsmæssig karakter

-          at støtte initiativer, som gør området værd at besøge og opholde sig i for borgere, turister og gæster

-          at være en aktiv medspiller i debatten om landsbyernes fremtid og fremme viden om de muligheder, man får ved at bo udenfor større byer

-          at opgradere forestillingerne om ”livet på landet” og dermed fremme tilflytning til landområderne

-          at være med til at skabe netværk og samspil mellem større byer og de omliggende landsbyer til gensidig nytte og glæde

 

3.       BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 3 til 7  personer, fra Seldeegnen og fra hver af de andre tre byer med opland. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og om muligt en referent. Kassereren kan vælges udenfor bestyrelsen.

 

Fast del af forretningsordnen:

 

-          A:       formulere foreningens  indsats i forhold til formål

-          B:       hvis blot et bestyrelsesmedlem begærer skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.

-          C:       beslutninger træffes med simpelt flertal

-          D:       bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis mangler mere end to medlemmer.

-          E:       der afholdes mindst to årlige møder

-          F:       der ydes intet vederlag, ej heller kørselsrefusion.

-          G:       ansvar for indkaldelse til generalforsamling,

-          H:       godkendelse af et revideret årsregnskab og forlægge det på generalforsamlingen

-          J:        Kasseren oplyser om økonomi og medlemslisten som ajourføres med hensyn på kontakt.

 

Andre opgaver:

-          støtte arbejdsgrupper i FFF regi

-          skabe netværk/partnerskaber

-          have paraplyfunktion i forhold til andre foreninger på Fursundegnen.

4.   

Foreningens medier

Foreningens hjemmeside og Facebook vedligeholdes af en person fra bestyrelsen samt en ekstern hjælper. Der ydes ikke løn. Efter aftale kan der ydes et af skattevæsnet fastsat ”frivillighedsbidrag” p.t 1500kr årligt.

 

5.        MEDLEMSSKAB

Alle, der yder et økonomisk bidrag til foreningen, er medlemmer og har stemmeret (1 stemme) på generalforsamlingen.

Intet medlem hæfter økonomisk for foreningens forpligtelser.

 

6.       ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Afholdes hvert år før 1. april . Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Der indkaldes både via mail og på hjemmesiden. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

       Kun medlemmer kan stemme. Beslutninger træffes med simpelt flertal.

 

       DAGSORDEN

a.       valg af dirigent

b.      valg af referent

c.       fremlægning og godkendelse af årsberetning

d.      fremlægning og godkendelse årsregnskab

e.      godkendelse af fremtidig indsats

f.        indkomne forslag

g.       fastsættelse af kontingent

h.      valg til bestyrelsen og suppleanter, 2 i lige år og 3 i ulige år- hvis muligt. Ledige pladser erstattes så vidt muligt af medlemmer fra Fursundrådet. De nye genopstilles ekstraordinært ved næste general forsamling

i.         Valg af 2 revisorer, hvoraf 1 vælges hvert år for  2 år.

j.        evt.

 

7.        VEDTÆGTÆNDRINGER

Vedtægtsændringer gennemføres med simpelt flertal på en lovlig varslet generalforsamling. Forslaget skal offentliggøres sammen med indkaldelsen

8.       EKSTAORDINÆR GENERALFORSAMLING

             Hvis 1/3 af medlemmerne skriftlig begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

      Den skriftlige begæring skal oplyse om det emne, der skal behandles.

        9.   ØKONOMI

       Indtægter bruges til vedligehold af hjemmesiden  og aktiviteter. Kassereren inddrages i

       alle udgifter

       Fursundrådet orienteret om udgifter over 2.000,00

       Et evt. overskud bruges til de under formål beskrevne anvendelsesmuligheder.

       Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

      1O.  OPHØR AF FORENINGEN

            Ved opløsning af foreningen skal der varsles som ved ordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de  fremmødte afgør udfaldet.

      Ved ophør bruges foreningens aktiver, efter generalforsamlingens beslutning, til almene og kulturelle formål på Fursundegnen.

Disse vedtægter, der blev godkendt på, underskrevet  d.

     

     

                              

                             

 

                            

                              

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, acceptere du hjemmesidens brug af cookies.
Du kan også acceptere cookies ved at klikke her