Møde med sociale foreninger.

Referat af Foreningen Fursundegnens møde med formændene for foreninger på Fursundegnen med fokus på socialt arbejde mandag d. 7.nov.2016 i Junget Forsamlingshus kl. 19 - 22

Deltagere: 

Junget: Søren Peter  Sørensen og Svenn Strandgård

Selde: Marinus Knudsen og Anna Lise Jørgensen, Harry Christensen

Thorum: KES og  Kjeld Jensen , Inger Sørensen  og Christian Larsen

Åsted: Hanne Baunsgaard

Ældrerådet /Kontaktrådet: Herman Jensen og Rita Pedersen

Foreningen Fursundegnen: Ulla Simonsen, Berit Iversen, Margrete Møller, undertegnede samt Karin Knudsen

 

Ulla byder velkommen, holder kort oplæg om mødets baggrund og formålet, som bl.a. består i at deltage aktivt i Skive Kommunes program for egnsudvikling.

Det nævnes, at Hanne Bavnsgaard, Ulla Simonsen, Ruth Damgaard og Jens Christensen  er repræsentanter for hver sin landsby i Landsbyudvalget,  gruppe 6. Her indstilles landsbyprojekter til økonomisk støtte, som en del af Skive Kommunes landsbypolitik.

Repræsentanterne for de deltagende foreninger fortæller kortfattet om deres aktiviteter og de udfor-dringer, de ser i deres arbejde. Det viser sig efterhånden, at der er relativt ensartede problemer i for-eningerne:    1) det er vanskelig at rekruttere medlemmer og   2) de yngre generationer mangler,   3) det er vanskeligt at få inddrevet kontingentet,   4) det er også vanskeligt at få informationer om aktiviteter ud til interesserede (nogle bruger ikke IT) og    5) nogle steder mangler der mødesteder, hvor opslag kan let kan ses.    6) Der kan være problemer med at komme til aktiviteterne, hvis man ikke har bil.

Bortset fra udfordringerne var der generel tilfredshed med de gennemførte arrangementer og deltager-tallet.  Ligeledes mente man, at de tidligere problemer med flere arrangementer på samme tidspunkt ikke forekom mere.

Junget er kommet i den uheldige situation, at Udviklingsselskabet står med en tom bygning efter at Købmanden er lukket – den mangler nu som mødested, og det er uvist, hvad den skal bruges til.

I flere byer mente man, at der var grupper af beboere, som man ikke havde føling med via foreningerne, idet disse borgere ikke deltog i noget. Man gjorde sig tanker om, hvad de mon tænkte om deres landsby.

Efter kaffe-og kagepausen refererede Ulla fra et foredrag om rekruttering af frivillige ved et foredrag af formanden, Esben Danielsen, fra Anlægsfonden:

3 aspekter:   De, som skal rekrutteres skal være yngre/ man har succes med rekruttering, hvis man uddeler ”små, afgrænsede opgaver” (forslag far SPS:  man kan lave en slags ”by-bank”, hvor beboerne og de nye bliver noteret for hvad de er gode og villige til at gøre i landsbyen) –   men hvem styrer dette arbejde?/ folk vil kun lave det , som er sjovt – hvem laver det andet?

Derefter talte vi om, hvordan vi modtager nye borgere. , Bosætning er det ene af de 4 områder, som Kommunen  gerne vil lave en indsats på. Det første møde om tilflyttere deltog Ulla og Anne i.  Nu kommer det næste:

Mandag, d. 14.11. kl. 17 – 20.30  er der  møde i Thiese om dette emne . Ulla har indlæg fra Fursundegnen.

Margrete mente, at vi skal have en fælles plan for modtagelse af beboere på Fursundegnen – og følge op på velkomsten igen senere!  Derfor:   Kom og vær med, for vi fortsætter emnet her på egnen og har brug for jer.  Tilmelding er på www.skivekommune/bosætning  - nederst på siden er tilmeldings ”klikket”

Berit m.fl. talte om mulighederne for at opsætte info-skærme på centrale steder, hvor informationer om aktiviteter kan videregives – forskellige tekniske muligheder. (SPS, Herman og Ulla)

Der var ønske om mail når der er nyt på hjemmesiden. Karin og Ulla tager sig af dette.

Der er ønske om at sammenflette de forskellige Facebook, der findes på egnen. Ulla kigger på det.

Aftenen sluttede med,  at undertegnede fortalte, at Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden har inviteret kommuner og landsbyer til at deltage i et fælles udviklingsforløb, som støtter udviklingen af 25 landsbyklynge-samarbejder. Skive Kommune (Anders Rask) har opfordret Fursundegnen til at søge om deltagelse i kampagnen 2017-2018. Formålet er at styrke livet på landet samt vores samarbejde.  Seneste frist for tilmelding er den 1.maj 2017

Til dette udviklingsforløb på 1½ år får landsbyklyngen tilknyttet en proceskonsulent, der inspirerer, motiverer og driver processen frem mod en strategi-plan, der udstikker langsigtede mål for landsbyklyngen.

 

Som referent:

Gunhild Juhr

 

Febr 2017:

Foreningen Fursundegnen og Skive Kommune (Anders rask) inviterer i februar til et informationsmøde med foredrag om, hvad klyngesamarbejdet går ud på og kan betyde for landsbyerne i klyngen og hvilke forudsætninger, der skal opfyldes, for at deltage.

Juni 2017:'

VI har fået tilsendt gét sort materiale om kriterierne for at deltage i dette udviklingsarbjede. Det er vi ikke parate til, men fortsætter som en social paraply.

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"