Foreningens vedtægter

 

7.3.2016

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN  FOR FURSUNDEGNEN

 

 1. NAVN OG HJEMSTED:

        Foreningens navn er Foreningen for Fursundegnen

        og omfatter byerne Junget, Selde, Thorum, og Åsted og omliggende land, tilsammen kaldet

        Fursundegnen, beliggende i Skive Kommune.  Foreningens logo er

                                                  

 

 1. FORMÅL:

Foreningens formål er

 • at styrke fællesskabet blandt alle beboere på Fursundegnen
 • at fremme og fremhæve de forskellige områders specielle tilbud og muligheder
 • at drive en fælles hjemmeside som både informerer om aktiviteter, tilbud og aktuelle tiltag på Fursundegnen og skaber et overblik over erhvervs- og foreningslivet i hele området
 • at være ”paraply” for foreninger og initiativer og skabe netværk i området
 • at støtte initiativer af almen, kulturel og erhvervsmæssig karakter
 • at støtte initiativer, som gør området værd at besøge og opholde sig i for borgere, turister og gæster
 • at være en aktiv medspiller i debatten om landsbyernes fremtid og fremme viden om de muligheder, man får ved at bo udenfor større byer
 • at opgradere forestillingerne om ”livet på landet” og dermed fremme tilflytning til landområderne
 • at være med til at skabe netværk og samspil mellem større byer og de omliggende landsbyer til gensidig nytte og glæde
 •  
 1. BESTYRELSEN

Bestyrelsen består så vidt muligt af fem personer, to fra Seldeegnen og én fra hver af de andre tre byer med opland. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og referent.

Fast del af forretningsordnen:

 • formulere foreningens overordnede politik
 • fastsætter selv sin forretningsorden
 • hvis blot et bestyrelsesmedlem begærer skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.
 • beslutninger træffes med simpelt flertal
 • bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig, hvis mangler mere end to medlemmer.
 • der afholdes mindst to årlige møder
 • der ydes intet vederlag, ej heller kørselsrefusion.
 • ansvar for indkaldelse til generalforsamling,
 • udarbejdning af årsregnskab
 • godkendelse af et revideret årsregnskab og forlægge det på generalforsamlingen
 • udarbejdelse af budget, for det kommende regnskabsår.
 • udpegelse af to personer, eksterne eller interne, til udnævnelse som direktion for hjemmesiden.
 • sætte skriftligt formulerede rammer for direktionens arbejde.

Andre opgaver:

 • støtte arbejdsgrupper i FFF regi
 • skabe netværk/partnerskaber
 • have paraplyfunktion i forhold til andre foreninger på Fursundegnen.
 
REDAKTION for hjemmesiden

Bestyrelsen er ansvarlig for indhold og økonomi. Bestyrelsen aftaler med 2 personer, om at føre hjemmesiden og Facebook. Disse 2 personer skal tilsammen kunne klare rimelige tekniske og journalistiske opgaver, som de fordeler mellem sig.Mindst den ene skal være medlem af Fursundrådet. Der ydes ikke løn. Efter aftale kan der ydes et af skattevæsnet fastsat ”frivillighedsbidrag” p.t 1500kr årligt.

 

 1.  MEDLEMSSKAB
 2. Alle, der yder et økonomisk bidrag til foreningen, er medlemmer og har stemmeret (1 stemme) på generalforsamlingen.                                                                                        Intet medlem hæfter økonomisk for foreningens forpligtelser.

 

 1. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er øverste myndighed.

Afholdes hvert år sidst i marts. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Der indkaldes både via mail og på hjemmesiden. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

       Kun medlemmer kan stemme. Beslutninger træffes med simpelt flertal.

       DAGSORDEN

 1. valg af dirigent
 2. valg af referent
 3. fremlægning og godkendelse af årsberetning
 4. fremlægning og godkendelse årsregnskab
 5. godkendelse af kommende budget
 6. indkomne forslag
 7. fastsættelse af kontingent
 8. valg til bestyrelsen og suppleanter, 2 i lige år og 3 i ulige år. Ledige pladser erstattes så vidt muligt af medlemmer fra Fursundrådet. Disse nye genopstilles ekstraordinært ved næste general forsamling
 9. Nedsættelse af arbejdsgrupper/valg til arbejdsgrupper
 10. valg af kasserer og suppleanter, ½ delen hvert 2. år
 11. valg af revisor, hvoraf de 2 skiftevis vælges hver 2. år
 12. evt.
 1.  VEDTÆGTÆNDRINGER

Vedtægtsændringer gennemføres med simpelt flertal på en lovlig varslet generalforsamling. Forslaget skal offentliggøres sammen med indkaldelsen

 

 1. EKSTAORDINÆR GENERALFORSAMLING      

      Hvis 1/3 af medlemmerne skriftlig begærer det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær general forsamling, der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

      Den skriftlige begæring skal oplyse om det emne, der skal behandles.

        9.   ØKONOMI     

       Indtægter bruges til vedligehold af hjemmesiden  og aktiviteter. Kassereren inddrages i        alle udgifter, ligesom det er kassereren, der opsøger nye i området med henblik på medlemsskab.

       Et evt. overskud bruges til de under formål beskrevne anvendelsesmuligheder.

       Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 

      1O.  OPHØR AF FORENINGEN    

      Ved opløsning af foreningen skal der varsles som ved ordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af de  fremmødte afgør udfaldet.

      Ved ophør bruges foreningens aktiver, efter generalforsamlingens beslutning, til almene og kulturelle  formål på Fursundegnen.

 

Disse vedtægter, der blev godkendt på 7.3.2016, underskrevet  d.

     

      Stifterne er:                        ____________________        _____________________       

                                                    Ulla Simonsen                      Gunhild Juhr                                       

 

 

                                                    ________________            ____________________

                                                    Berit Iversen                        Johan Knickrehm                                

             

                              

                             

 

                            

                              

 

 

 

Sponsorer

Projektet er støttet af Region Midtjylland gennem projektet "Selde som fremtidens landsby"